Raadsvergadering: DVSG, Nonnenkamp en vuurwerk

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op donderdag 14 juni.

Minuut stilte

Vanwege het overlijden van Marcel Poelen (voormalig lid van Sociaal Groesbeek), werd er vooraf één minuut stilte in acht genomen. Wiebo Kersten voerde namens de fractie het woord. “Marcel was maatschappelijk betrokken en voelde zich erg thuis bij onze fractie. Hij had ook veel ervaring op organisatorisch gebied. Marcel moest vooral knokken tegen zijn gezondheidsproblemen. Ineens komt het verschrikkelijke bericht dat Marcel zijn strijd heeft verloren. Wij hebben veel van hem mogen leren en zijn hem daar erg dankbaar voor. Dit heeft ons persoonlijk, maar ook als fractie diep geraakt”, sprak een geëmotioneerde Kersten.

Debat

Na de minuut stilte volgden er politieke debatten over de kleedaccommodatie van DVSG, de verbeteringen bij Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn, de Doe Mee Plus-regeling, de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis en de begroting 2019 van GGD Gelderland-Zuid.

DVSG

De raad ging unaniem akkoord met het verlenen van een maximale subsidie van € 505.950,- voor een energieneutrale accommodatie voor voetbalvereniging DVSG in Groesbeek-De Horst. De partijen vonden dit belangrijk voor de leefbaarheid in Groesbeek-De Horst, maar zeker ook in het kader van de duurzaamheid.

Nonnenkamp

De ontsluiting van Nielingen (het doortrekken van de weg Lange Paol naar de Crumpsestraat) in Millingen aan de Rijn gaat niet door. Voor het doortrekken van de weg bleek tijdens een informatiebijeenkomst geen draagvlak te zijn en het voorstel om dit project te beëindigen kreeg goedkeuring van de raad. Het college stelde na overleg met inwoners voor om het krediet van € 50.000,- dat hierdoor vrijkomt in te zetten voor verbeteringen bij de weg Nonnenkamp. Daar ging de raad, op Sociaal Groesbeek na, niet mee akkoord. Fracties zijn het er over eens dat het vrijgevallen krediet eerst terug moet naar de algemene middelen, zodat daarna gekeken kan worden waar dit geld voor wordt gebruikt. Sociaal Groesbeek wilde éénmalig akkoord gaan omdat er mogelijk al verwachtingen zijn gewekt bij inwoners.

Doe Mee Plus

De Doe Mee Plus-regeling moet de participatie aan maatschappelijke activiteiten door kinderen en volwassen inwoners met lage inkomens bevorderen. De raad ging unaniem akkoord met de uitbreiding van de al bestaande Doe Mee-regeling. GroenLinks diende tevens een motie (opdracht aan het college) in om, als uit onderzoek blijkt dat dat nodig is, de regeling open te stellen voor gezinnen met inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. Nu is dat 120%. Wanneer een inkomen boven de 120%-norm komt, vallen tegemoetkomingen en kwijtscheldingen weg. Men heeft dan per saldo minder te besteden: de zogenoemde “armoedeval”. Het effect wordt in 2019 onderzocht en de motie is aangenomen.

Klik hier voor de motie

Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019

De raad had kritiek op de begrotingswijziging van Veilig Thuis, maar ging (met uitzondering van D66, Voor Berg en Dal en VVD) akkoord. De begroting 2019 van GGD Gelderland-Zuid werd ook deels goedgekeurd, maar met de extra kosten voor Veilig Thuis kon de raad niet akkoord gaan. CDA, GroenLinks, Polderbreed en de Groesbeekse Volkspartij (GVP) dienden een motie in. Zij verzochten het college alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat er in november zekerheid is dat er geen wachtlijsten ontstaan, er overleg met raden plaatsheeft en taken naar behoren worden uitgevoerd.

Klik hier voor de motie

Hamerstukken

Na de debatten kwamen de hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling) aan bod. Enkele van deze aangenomen voorstellen zijn:
Extra budget van € 500.000,- voor de stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen die hun accommodatie willen verduurzamen;
Extra budget van € 500.000,- voor particuliere woningeigenaren en huurders die de woning willen verduurzamen;
• Eenmalig bedrag van € 15.000,- voor een digitale beeldbank waar non-profit organisaties archieffoto’s en -documenten kwijt kunnen.

Projecten Openbare Ruimte

Wethouder Sylvia Fleuren lichtte de raad in over de lopende projecten van de afdeling Openbare Ruimte. Het gaat om circa 80 projecten, waarvoor de raad in totaal een krediet van 30 miljoen euro heeft vastgesteld. Volgens de huidige berekeningen is er een positief saldo van ongeveer 1 miljoen euro op dat krediet. Bij enkele projecten zijn er wel grote tekorten:

• Reconstructie Herwendaal Groesbeek (krediet 1,1 miljoen euro – tekort 350.000 euro)
• Aanleg riolering Vlietberg Ooij (krediet 500.000 euro – tekort 190.000 euro)
• Herinrichting Dries Groesbeek (krediet 373.000 – tekort 101.000 euro)

Het college komt nog met verdere informatie over de tekorten.

Vuurwerk

De fractie van Voor Berg en Dal vroeg tot slot nog aandacht voor integraal beleid ten aanzien van bestrijding van vuurwerkoverlast, met onder andere vuurwerkvrije zones en goede voorlichting. Burgemeester Mark Slinkman gaf aan de zorg hierover te delen en bereid te zijn te doen wat de gemeente kan doen. Helaas heeft de gemeente, vanwege het beleid in Den Haag, niet altijd voldoende middelen om de overlast tegen te gaan.

De vergadering (per onderwerp) terugkijken kan via deze link.

Insprekers:
• Dhr. Coenen (bestuurslid DVSG, agendapunt DVSG).

Bron/Tekst: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]

Dit artikel delen