Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoge Horst 33 Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoge Horst 33 Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Hoge Horst 33 Groesbeek’ ongewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt.Het wijzigingsplanHet bestemmingsplan heeft betrekking op de Hoge Horst 33 in Groesbeek. Het plan gaat over de toevoeging van één woning op het achtererf van de woning aan Hoge Horst 33. De nieuwe woning wordt ontsloten via de Koningin Wilhelminaweg. De realisatie van de woning past binnen het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Om de woning zo goed mogelijk in te passen is een erfinrichtingsplan opgesteld. InzageHet vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoge Horst 33 Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 19 februari 2024 gedurende zes weken voor belanghebbende ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPHOGEHORST33-VSG1Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 19 februari 2024 tot en met 1 april 2024.BeroepGedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden.Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking.Voorlopige voorzieningEen beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 17-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2024-73486

Gerelateerde berichten