Ontwerpbestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Mooksebaan 2a, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Mooksebaan 2a, Groesbeek” gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplanHet bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf grondgebonden woningen mogelijk, na sloop van de bestaande bebouwing, op het perceel Mooksebaan 2a in Groesbeek. Vormvrije m.e.r-beoordelingVoor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r. ligt bij de stukken ter inzage.Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. InzageHet ontwerpbestemmingsplan “Mooksebaan 2a, Groesbeek” ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 28 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:- http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1945.BPMooksebaan2a-ON01Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer T. van der Wielen, telefoonnummer 06 30 35 27 80. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. van der Wielen, telefoonnummer 06 30 35 27 80 of met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-553983

Gerelateerde berichten