Ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Chopinstraat 3-29, Groesbeek” gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplanHet bestemmingsplan gaat over de herstructurering van de locatie van Oosterpoort aan de Chopinstraat 3-29 in Groesbeek. De 14 kleine, verouderde grondgebonden sociale huurwoningen worden gesloopt. Deze worden vervangen door 21 nieuwe duurzame en levensloopgeschikte sociale huurappartementen. Het nieuwe gebouw heeft een langwerpig volume, met halverwege een knip in de voorgevellijn en een verlaging van het westelijk bouwdeel vanwege het hoogteverloop.Vormvrije m.e.r.-beoordelingVoor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de onderbouwing in het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken.Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.InzageHet ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 5 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPChopinstraat329-ONW1Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hagemans, via telefoonnummer 14 024.ZienswijzenEen ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 05-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-515500

Gerelateerde berichten