Toestemming voor de bouw van een woonhuis met garage –inclusief besluit hogere waarden Wet geluidhinder - Kadastraal Gemeente GBK00 Sectie E Perceel 2225 Mooksebaan 9 Groesbeek met zaaknummer: W.Z23.103797.01

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor de bouw van een woonhuis met garage –inclusief besluit hogere waarden Wet geluidhinder - Kadastraal Gemeente GBK00 Sectie E Perceel 2225 Mooksebaan 9 Groesbeek met zaaknummer: W.Z23.103797.01.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Berg en Dal heeft een omgevingsvergunning verleend.Gemeente Berg en Dal geeft hiermee toestemming voor nieuw te bouwen woonhuis aan Kadastraal Gemeente GBK00 Sectie E Perceel 2225 Mooksebaan 9 Groesbeek. De vergunning is bekend onder zaaknummer W.Z23.103797.01.Waarom publiceert gemeente Berg en Dal dit bericht?Met dit bericht laat gemeente Berg en Dal u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.De omgevingsvergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunningOp het ontwerp van het besluit heeft gemeente Berg en Dal geen reacties (adviezen en/of zienswijzen) ontvangen. Het definitieve besluit is niet veranderd ten opzichte van het ontwerpbesluit.Wanneer gaat het besluit gelden?Dit besluit geldt vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat de rechter over dat verzoek heeft beslist.Wilt u de documenten over het besluit bekijken?Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 november 2023 voor een termijn van zes weken en één dag ter inzage. U kunt de documenten digitaal of fysiek bekijken. De documenten kunt u digitaal bekijken via een link bij deze publicatie. Als u de documenten fysiek wilt bekijken, dan kan dat op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kunt u maken via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer W.Z23.103797.01.Bent u het niet eens met ons besluit?U kunt rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan binnen zes weken die ingaan vanaf 1 december 2023.U kunt alleen in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat (als u belanghebbende bent) of als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.U kunt een gemotiveerde brief (dat heet een beroepschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal (via de website www.rechtspraak.nl) doen. Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (via www.rechtspraak.nl). U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 361 20 00.Dringende situatieHet kan lang duren voordat de rechtbank op uw beroep beslist. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat het besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen waardoor er geen gebruik van gemaakt mag worden. Dat heet een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt een brief (dat heet een verzoekschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal doen. Voorwaarde is dat u ook een beroepschrift heeft ingediend en dat er sprake is van een spoedeisende situatie. Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (www.rechtspraak.nl). U kunt de rechtbank ook bellen via het telefoonnummer 088 - 361 20 00.U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrechtBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEBurgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben een besluit vastgesteld voor de hogere waarde van 62 dB op de gevels van de geprojecteerde woning op het perceel van de Mooksebaan 9 te Groesbeek (kadastraal bekend als gemeente Groesbeek, sectie E, nummer 2225) vanwege het wegverkeerslawaai van de Mooksebaan. Het besluit hogere waarde is geregistreerd onder zaaknummer W.Z23.103797.02.Het besluit is genomen in het kader van de bovenvermelde omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw te bouwen woonhuis met garage.Het besluit, de aanvraag en het akoestisch rapport liggen vanaf 30 november 2023, gelijktijdig met de bijbehorende omgevingsvergunning, voor een termijn van zes weken ter inzage. U kunt de documenten digitaal of fysiek bekijken. De documenten kunt u digitaal bekijken via een link bij deze publicatie. Als u de documenten fysiek wilt bekijken, dan kan dat op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kunt u maken via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer W.Z23.103797.02Beroep en voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd, tegen onderhavig besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage). Het besluit treedt in werking na afloop van de hiervoor genoemde termijn voor het indienen van beroep. Te allen tijde kan door belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 - 426 44 26.Meer informatieVoor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer W.Z23.103797.01/W.Z23.103797.02.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 30-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-510008

Gerelateerde berichten