Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden ‘DAC-terrein, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden ‘DAC-terrein, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘DAC-terrein Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.Het ontwerpbestemmingsplanHet plan maakt de herontwikkeling van het voormalige dagactiviteitencentrum mogelijk. Een groot deel van de bebouwing wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor de beoogde nieuwbouw. Dit betreft 9 grondgebonden woningen en 77 appartementen. Het gemeentelijk monument aan de Molenweg 15, villa Visschershaven, blijft behouden. Beoogd wordt om de villa inclusief het bijgebouw te verbouwen tot 15 appartementen en de verbinding tussen hoofd- en bijgebouw te verwijderen. Het beeldkwaliteitsplanHet beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de nieuwe bebouwing. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw en inrichting voor deze locatie. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Het beeldkwaliteitsplan ligt bij de stukken ter inzage.Vormvrije m.e.r.-beoordelingVoor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r. ligt bij de stukken ter inzage.Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.Het ontwerpbesluit hogere waardenMet het ontwerpbesluit stelt het college van burgemeester en wethouders een hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege verkeerslawaai op de gevels vast. Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de gevel bedraagt ten hoogste 49 dB ten gevolgen van de Cranenburgsestraat en 56 dB ten gevolge van de Molenweg. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden, maar niet de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.InzageHet ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘DAC-terrein’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 26 september 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPDACTERREIN-ONW1Gelijktijdig met bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, voor een hogere geluidbelasting op de gevel, vanaf 26 september 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in de bijlage bij deze publicatie toegevoegd.Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Kol via het telefoonnummer 14 024.ZienswijzenEen ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 26-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-409906

Gerelateerde berichten