Vastgesteld wijzigingsplan Groesbeek – Sint Jansberg 15

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan Groesbeek – Sint Jansberg 15.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Groesbeek – Sint Jansberg 15’ ongewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt.Het wijzigingsplanHet wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Sint Jansberg 15 in Groesbeek. Het plan omvat het planologisch-juridisch kader om de bestaande agrarische bedrijfsbestemming op deze locatie om te zetten naar een woonbestemming. Het agrarische bedrijf wordt in zijn geheel beëindigd en alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt. De bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. Ter compensatie voor de sloop mogen totaal twee vrijstaande woningen worden gebouwd. De hele locatie wordt goed landschappelijk ingepast. Met het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 3.8.5 van de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Groesbeek”. Voor de bouwmogelijkheden is aangesloten bij de bouwregels die het bestemmingsplan “Buitengebied Groesbeek” hiervoor biedt.InzageHet vastgestelde wijzigingsplan ‘Groesbeek – Sint Jansberg 15’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 20 juni 2023 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.WPSTJANSBERG15-VSG1Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 21 juni 2023 tot en met 1 augustus 2023.BeroepGedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden.Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking.Voorlopige voorzieningEen beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. gmb-2023-267194

Gerelateerde berichten