Ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Chopinstraat 3-29, Groesbeek” gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan gaat over de herstructurering van de locatie van Oosterpoort aan de Chopinstraat 3-29 in Groesbeek. De 14 kleine, verouderde grondgebonden sociale huurwoningen worden gesloopt. Deze worden vervangen door 21 nieuwe duurzame en levensloopgeschikte sociale huurappartementen. Het nieuwe gebouw heeft een langwerpig volume, met halverwege een knip in de voorgevellijn en een verlaging van het westelijk bouwdeel vanwege het hoogteverloop. Vormvrije m.e.r.-beoordeling Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de onderbouwing in het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken. Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chopinstraat 3-29, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 5 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPChopinstraat329-ONW1 Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hagemans, via telefoonnummer 14 024. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 05-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. f21a1f52c2eb113bd2c8599cba93ecd6

Gerelateerde berichten