Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘DAC-terrein, Groesbeek’ en besluit Hogere Waarden

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘DAC-terrein, Groesbeek’ en besluit Hogere Waarden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘DAC-terrein, Groesbeek’ gewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Het plan maakt de herontwikkeling van het voormalige dagactiviteitencentrum mogelijk. Een groot deel van de bebouwing wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor de beoogde nieuwbouw. Dit betreft 9 grondgebonden woningen en 77 appartementen. Het gemeentelijk monument aan de Molenweg 15, villa Visschershaven, blijft behouden. Beoogd wordt om de villa inclusief het bijgebouw te verbouwen tot 15 appartementen en de verbinding tussen hoofd- en bijgebouw te verwijderen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op onderdelen aangepast. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in het zienswijzenverslag en maakt onderdeel uit van het raadsbesluit. Het beeldkwaliteitsplan Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de nieuwe bebouwing. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw en inrichting voor deze locatie. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Het beeldkwaliteitsplan ligt bij de stukken ter inzage. Definitief besluit hogere grenswaarden Tevens maakt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal bekend dat een besluit ter inzage wordt gelegd op de grond van de Wet Geluidhinder voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van herontwikkeling van het DAC-terrein tussen de Zevenheuvelenweg en de Molenweg te Groesbeek. De geluidbelasting op de gevel bedraagt ten hoogste 49 dB ten gevolgen van de Cranenburgsestraat en 56 dB ten gevolge van de Molenweg. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden, maar niet de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Crisis- en herstelwet Aangezien het bestemmingsplan wordt voorbereid onder toepassing van de Crisis- en herstelwet betekent dit, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Zijn er binnen de beroepstermijn geen gronden ingediend? Dan wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. De behandeling van het beroep door de Raad van State verloopt versneld door toepassing van de Crisis- en herstelwet. Inzage Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘DAC-terrein, Groesbeek’ en het beeldkwaliteitplan ligen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 24 juni 2024 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPDACTERREIN-VSG1 Tegen het besluit tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 24 juni 2024 tot 5 augustus 2024. Besluit Hogere Waarden Ook het besluit Hogere Waarden ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde geluid is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en derhalve via voorgenoemde digitale weg raadpleegbaar. De beroepstermijn loopt eveneens van 24 juni 2024 tot 5 augustus 2024. Beroep Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking. Voorlopige voorziening Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 22-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. eef2c9ddba181b797bb67ced64bace5e

Gerelateerde berichten