Gemeente Berg en Dal - Verkeersbesluit Hogeweg te Groesbeek, aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats -

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berg en Dal - Verkeersbesluit Hogeweg te Groesbeek, aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - .

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal,   Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).   Overwegende: dat de Hogeweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Groesbeek; dat de Hogeweg in beheer is bij de gemeente Berg en Dal; dat de Hogeweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; dat gelet op dit artikel het College van Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal bevoegd is Verkeersbesluiten te nemen voor deze weg; dat de hiervoor genoemde bevoegdheid gemandateerd is aan de teamleider Beheer Openbare Ruimte; dat een aanvraag is gedaan om beschikking te krijgen over een individuele gehandicaptenparkeerplaats; dat de verzoeker op grond van zijn invaliditeit heeft verzocht om nabij zijn woonadres een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen; dat de verzoeker zich namelijk thans niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen; dat de aanvraag voldoet aan de criteria zoals de gemeente deze hanteert voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats. De verzoeker heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein en is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart; dat de gemeente van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen; de belangen van de mindervalide aanvrager zwaarder wegen dan die van de andere weggebruikers om op de betreffende locatie met hun voertuig te kunnen parkeren; dat de gemeente, gelet op het voorgaande, derhalve gehoor wenst te geven aan het verzoek om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van het perceel aan de Hogeweg dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist; dat gelet op artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;   dat het parkeervak openbaar is, dat het parkeervak alleen door voertuigen voorzien van een gehandicaptenkaart gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid parkeerplaatsen in de wijk voor niet-gehandicaptenkaarthouders daardoor afneemt; dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 deze maatregel wordt genomen om de vrijheid van het verkeer te waarborgen c.q. in deze te vergroten voor verzoeker; dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel voor overige weggebruikers; dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer voor de overige weggebruikers van ondergeschikt belang wordt geacht ten opzichte van het belang van de verzoeker; dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd.   Besluiten: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal besluit: Het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Hogeweg nabij huisnummer 27. De locatie van de gereserveerde parkeerplaats wordt weergegeven in onderstaande situatieschets; Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van het bord E6, volgens bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord dat het kenteken aangeeft; Dit besluit bekend te maken in het digitale gemeenteblad.   Namens het College van Burgemeester en Wethouders, Teamleider Beheer Openbare Ruimte     Situatieschets:

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 09-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Groesbeek
  2. d300d51435e7ad6dea329fc7dd056693

Gerelateerde berichten