Ontwerpbestemmingsplan ‘Muntberg, Groesbeek’

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Muntberg, Groesbeek’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Muntberg, Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Muntberg, Groesbeek’ voorziet in de transformatie van de voormalige maatschappelijke locatie De Muntberg tot woongebied. In de nieuwe situatie worden verdeeld over 6 bestaande gebouwen in totaal 42 nieuwe appartementen gerealiseerd en één woning. Daarnaast worden twee delen van het plangebied bestemd als natuur. Het landschappelijk inrichtingsplan en het natuurversterkingsplan worden als bijlagen bij de regels gevoegd. Hierin wordt omschreven hoe de natuurontwikkeling tot stand komt en hoe de buitenruimte ingericht wordt. Vormvrije m.e.r.-beoordeling Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r. ligt bij de stukken ter inzage. Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan ‘Muntberg, Groesbeek ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 15 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.BPMUNTBERG-ONW1 Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Kol via het telefoonnummer 14 024. Zienswijzen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 024.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 99e1ddc720a11fd0421d5711a5f8820b

Gerelateerde berichten