Vastgesteld wijzigingsplan “Hogewaldseweg 15 Groesbeek”

DeGroesbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan “Hogewaldseweg 15 Groesbeek”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat het wijzigingsplan “Hogewaldseweg 15, Groesbeek” ongewijzigd is vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plan Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Hogewaldseweg 15 in Groesbeek. Het plan regelt de definitieve (planologische) beëindiging van de intensieve veehouderij op de locatie. Het wordt omgezet naar een woonlocatie. In ruil voor de sloop van circa 940 m2 bedrijfsgebouwen wordt één nieuwe woning gerealiseerd. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning bestemd als burgerwoning. Het geheel wordt landschappelijk ingepast. Met het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 3.8.5. van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Groesbeek". Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk dat de agrarische bestemming binnen het bouwvlak kan worden omgezet naar wonen. Inzage Het vastgestelde wijzigingsplan "Hogewaldseweg 15 Groesbeek" ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 25 juli 2023 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1945.WPHOGEWALDSEWEG15-VSG1 Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 26 juli 2023 tot en met 5 september 2023. Beroep Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ES Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking. Voorlopige voorziening Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-4264426.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGroesbeekgids.nl op 25-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Groesbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGroesbeekgids.nl
Redactie deGroesbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. 3dbd40a26556e7e6870e62677198fa56

Gerelateerde berichten